5 otázek, na které byste měli odpovědět ANO dříve, než si přeberete byt

5 otázek, na které byste měli odpovědět ANO dříve, než si přeberete byt

Do nového bytu se musíte zamilovat. Vidět ho před očima, když usínáte a myslet na něj, když vstáváte. Zdání jeho dokonalosti ale může způsobit, že se zapomenete podívat takříkajíc „pod obal“. Myslet prakticky se ale vyplatí. Mnohdy jde o celoživotní investici. Následujících pět otázek si položte spíše, než schováte klíče do kapsy a zabouchnete dveře za zástupcem Coolnájmu. Poslouží vám jako mininávod jak si pořádně prověřit, jestli opravdu dostáváte to, co jste si vysnili.

Mám v rukou důležité dokumenty?

Papírování mohou být otravné, ale jsou důležité. Nejvýznamnějším dokumentem, který byste měli dostat, je zápis o předání nemovitosti. Ujistěte se, že obsahuje všechny povinné údaje – aktuální stav a evidenční číslo měřičů a soupis odevzdaných klíčů a dokumentů. Dejte si také pozor, zda jste dostali Manuál užívání bytu, který vás seznámí se správným užíváním bytu, odpoví na nejčastěji kladené otázky a informuje o dalších povinných krocích po předání bytu.

Funguje základní vybavení?

Byt v novostavbě vám bude předán bez elektrické energie, to znamená, že je třeba požádat o připojení elektrické energie západoslovenského distribuční. V případě dodávky plynu do bytu je také třeba požádat o připojení plynu Slovenský plynárenský průmysl. Teplo, tedy centrální vytápění a vodu vám zajistí správce bytového domu.

Neunikly mi detaily?

Nezanedbejte drobnosti. Vyzkoušejte, zda vaše toaleta splachuje, zda se okna a dveře bez problémů otevírají a zavírají, zda se někde nevyskytují praskliny. Ačkoli jsou to maličkosti, jejich náprava vyžaduje určitý čas. Při odpisování stavů měřičů si dobře zapamatujte, kde se nacházejí ve společných prostorách měřiče teplo, elektrorozvody, případně plynoměry.

Mám všechny klíče?

Byt je zkontrolován a konečně přichází vytoužený moment, kdy dostanete do rukou klíče. Máte je ale všechny? Nedostáváte pouze klíč od dveří do bytu, ale také od nebytových prostor, jako například sklep. Nezapomeňte ani na klíč nebo čip od vchodu, aby se vám nestalo, že se sice máte jak dostat do bytu, ale nedostanete se do budovy. Je dobré si všechny klíče hned při převzetí vyzkoušet.

Mám se na koho obrátit v budoucnu?

Předáním bytu vztah mezi vámi a Coolnajmem nekončí. Coolnajem je tu pro vás i nadále se svými poprodejními službami. Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat prostřednictvím online služby  Coolnajem  přes Centrum podpory. Domů by přece měla tvořit radost a harmonie. Vy se budete těšit z dobře investovaných životních úspor a my z vaší spokojenosti.

Na jaké úskalí můžete narazit při koupi novostavby

Na jaké úskalí můžete narazit při koupi novostavby

Koupě novostavby s sebou přináší určitá specifika a rizika, s nimiž se při starší nemovitosti nesetkáte. Veronika Michalíková z advokátní kanceláře RE/MAX vám poradí, na co se zaměřit, aby vám radost z nového bydlení nepokazili nečekané problémy.

V předchozím článku jsme se zaměřili, na což je třeba myslet při koupi nemovitosti. Ačkoli doporučení, které jsou zahrnuty v minulém článku, se vztahují na všechny případy koupě nemovitosti, v tomto příspěvku si přiblížíme specifika a rizika spojená s koupi novostavby, tedy stavby ne starší než pět let.

Rizika při koupi novostavby

V případě koupě novostavby je časté, že developer uzavře se zájemcem smlouvu, na jejímž základě požaduje zálohy většinou vázány na stupeň rozestavěnosti stavby. Výstavba však často trvá i několik let a dokud se zájemce stane vlastníkem nemovitosti (což je až zápisem na listu vlastnictví), může developer skončit v úpadku, případně mohou nastat jiné původně nepředvídané okolnosti a nemovitost již nebude mít kdo dokončit. Avšak značnou část peněžních prostředků již zájemce do nemovitosti, která není ještě jeho, investoval. Nemá tak ani své peníze ani nemovitost.

Prověřte si developera

Riziko možných komplikací je větší hlavně při méně známých developerech. Doporučujeme proto před koupí prověření developera minimálně z veřejně dostupných zdrojů jako obchodní rejstřík, obchodní věstník, registr účetních závěrek, FINSTA a podobně. V této souvislosti doporučujeme, aby byla ve smlouvě sjednána i smluvní pokuta, jakož i možnost odstoupení od smlouvy pro případ prodlení zhotovitele s předáním nemovitosti, případně pro jiné závažné případy, které by mohly nastat.

Smlouva o smlouvě budoucí a rezervační smlouva

Setkáváme se i s tím, že developer či realitní kancelář tlačí kupujícího do uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, ačkoli byty jsou již zkolaudovány a nic nebrání přímo uzavření kupní smlouvy. Důvody jsou různé, například dokončit některé změny na bytě. Mnoho podobných situací se dá ošetřit přímo v kupní smlouvě, na jejímž základě se zájemce už stane vlastníkem nemovitosti. V některých případech nedochází k uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, ale k uzavření rezervační smlouvy. Upozorňujeme, že rezervační smlouvy skoro ve všech případech obsahují smluvní pokuty pro případ, pokud zájemce již budoucí kupní smlouvu neuzavře. I když ve většině případů není právní základ pro ponechání takové smluvní pokuty, její následné vymáhání může být přinejmenším časově náročnější. Stejně časté jsou případy, kdy rezervační smlouvy zavazují kupujících k uzavření kupní smlouvy, jejíž znění (nebo alespoň její podstatné náležitosti) ani nejsou přílohou rezervační smlouvy. Pokud by měla být uzavřena rezervační smlouva nebo smlouva o budoucí kupní smlouvě, doporučujeme, aby bylo přílohou této smlouvy kompletní znění kupní smlouvy.

Náležitosti kupní smlouvy na novostavbu

Náležitosti smlouvy, kterou se provádí nemovitost jsme si blíže přiblížili v  předchozím článku . V souvislosti s koupi novostavby však dáváme do pozornosti, že podle zákona o vlastnictví bytů a nebytových prostor kromě obvyklých náležitostí musí být při prvním převodu vlastnického práva k bytu součástí smlouvy i „situační plány jednotlivých pater domu s vyznačením jednotlivých bytů a nebytových prostor v domě, včetně vyznačení garážových stání a skladových prostor, jejich čísel a identifikace pozemku. Návrh na zápis a dokumentaci je povinen předložit prodávající. „

Záruka na novostavbu

Ve vztahu k záruce na novostavbu je třeba vycházet z právní úpravy zakotvené v občanském zákoníku, tak v zákoně o ochraně spotřebitele. Podle ustanovení § 645 občanského zákoníku: „Zhotovitel odpovídá za vady, které má věc na zakázku zhotovená při převzetí objednatelem, jakož i za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době. Stejně odpovídá za to, že věc má vlastnosti, které si objednatel při zakázce vymínil. „Při zhotovení stavby platí podle občanského zákoníku záruční doba v trvání tří let, přičemž prováděcí předpis k Občanskému zákoníku může stanovit, že u některých částí staveb může být záruční doba kratší, nejméně však 18 měsíců. V této souvislosti upozorňujeme, že zhotovitel může objednateli poskytnout i delší záruční dobu, jako je minimální délku záruční doby zakotvené v občanském zákoníku. Taková delší záruční doba by mohla být poskytnuta i na vybrané části stavby.

Za smog může i vytápění tuhými palivy

Za smog může i vytápění tuhými palivy

To, že má Česko vážné problémy se smogem as prachovými částicemi, je známo.  Více než polovinu prachových částic smogu v českých městech mají přitom na svědomí zastaralé kotle, často na tuhé palivo. Nezdravé ovzduší tak způsobují domácnosti a jiné budovy s neefektivním vytápěním.

Během chladných zimních dní se v ulicích tvoří množství prachu a škodlivin, které se pro přetrvávající inverzi v přízemních oblastech těžko rozptylují. Lidský organismus se s nadměrným smogem neví snadno vyrovnat, a tak vznikají zdravotní problémy.

Smog v českých obcích v zimních měsících často pochází ze spalování tuhých paliv, kterými se vytápějí domácnosti či jiné budovy. Tento sektor vyprodukuje více než polovinu celkového množství drobných prachových částic. Z hlediska účinků na lidský organismus je nejnebezpečnější složkou smogu právě drobný prach.

Většinou ho vyprodukují malé, neefektivní zdroje tepla v rodinných domech. Hlavně v zimě představují kamna či kotle na dřevo a uhlí větší problém, než si lidé myslí. „Emise z takového drobného vytápění jsou zejména v zimě velmi vysoké ao to závažnější, že se vypouštějí do prostředí poměrně nízko nad zemí, přímo v místě domácnosti,“ upozorňuje Kateřina Hajduková z platformy Budovy pro budoucnost. Jak dodává, jiné je to v případě tepláren, které vypouštějí škodlivé látky vysokými komíny. Ty se díky větru rozptylují do širokého okolí a jejich koncentrace proto není až tak nebezpečná.

Vysoký podíl tuhých paliv používaných v domácnostech, jakými jsou uhlí, dřevo, biomasa a často dokonce odpady, má na naše zdraví negativní dopad. Je o to větší, že právě tímto budovám chybí opatření na úsporu tepla, takže spotřeba paliv v starých topných zařízeních je výjimečně vysoká. Pokud je dům nedostatečně zateplený, trpí velkými tepelnými ztrátami a musí se vytápět mnohem více než nízkoenergetický dům. Objekt se starým kotlem nebo krbem, který „hodně žere“ a využívá černé uhlí či dřevo, tak ven do ulic vypouští několikanásobně více škodlivin než moderní, nízkoemisní zdroj tepla.

Maximální povolené hodnoty těchto látek v ovzduší se v některých Českých regionech překračují několikrát do roka. V Česku proto každý rok předčasně zemře téměř 6 000 lidí. Je zřejmé, že snížení tvorby emisí a zdravotních následků je ve veřejném zájmu. Jeho plnění zabezpečuje zejména stát pomocí různých nástrojů.

„To však vyžaduje i vyšší investice do energetické účinnosti staveb, což není stavebníkům vždy po vůli. Problém smogu se týká zejména regionů, kde se staré a Neobnovené domy vytápějí starými neefektivními kotli, protože příjmy domácností jsou zde příliš nízké na to, aby se dům obnovil a kotel vyměnil, „vysvětluje Hajduková.

Řešením je snižování tepelných ztrát budov, efektivní topné systémy, využívání obnovitelných zdrojů a snižování podílu uhlí a dřeva. „Česká vláda zvažuje obdobný dotační program na výměnu kotlů, jaký používá sousední Česko. To však neřeší problémy komplexně. Pokud se vymění kotel, ale používají se stále tytéž neekologická paliva, domy nadále produkují výrazné množství emisí, řešení problému se jen odkládá a prodlužuje, „zdůrazňuje Hajduková.

Ke snížení produkce škodlivin je také třeba snížit množství energie na vytopení domu. Pokud objekt efektivně zateplíme, nepotřebujeme ho tolik vytápět, teplo nám zbytečně neuniká. Využíváním obnovitelných zdrojů energie (solární kolektory, fotovoltaické panely, tepelná čerpadla atd.) Nevypouštíme zbytečné škodliviny do okolí.

Přestože sektor domácností produkuje více než polovinu částic, dosavadní výdaje státu či EU byly zaměřeny hlavně na průmysl. Podle platformy Budovy pro budoucnost si rodinné domy vyžadují cílenou podporu obnovy. Domácnostem však chybí silnější motivace. Nízké příjmy v smogových regionech jsou objektivní překážkou řešení, proto je potřebný podpůrný program pro obnovu domů zaměřený zároveň na redukci problému se smogem.

Čas opustit městský život

Čas opustit městský život

Někdy je stavba domu běh na dlouhou trať a někdy se děje překvapivě rychle a hladce, právě jako v tomto případě. Některé faktory neovlivníme, přesto máme mnoho možností, kudy se vydat a celý proces zjednodušit. Například v příběhu Petry a Adama najdeme inspiraci, jak na to.

Doba, kdy se děti vzaly a šli si hrát ven na prostranství mezi domy, je dávno pryč. Celkové prostředí města, kde jsme žili, se už nezdálo být tak bezpečné a příjemné jako dříve a donutilo nás zamyslet se nad tím, zda to takto chceme i nadále. Impulsem byly také nejrůznější alergie, které v bytě s koberci a záclonami neustále znepříjemňovali život. Změna v interiéru byla pochopitelně možná, ale my jsme se začali otevírat i dalšímu řešení, tedy úplné změně životního prostoru. 

Žádné zdlouhavé plánování 

Neměli jsme jasný záměr, ale život jako by nám ukazoval další kroky. Vedle zmíněných důvodech pro stěhování se objevil vhodný pěkný pozemek v blízké lokalitě a bylo možné i financování s dobrými podmínkami. Dlouho jsme neváhali. Můžeme říci, že v našem případě celý proces vzniku bydlení nebyl zdlouhavý, jak často bývá. Rozhodovali jsme se velmi rychle a dlouho neplánovali. Věci se skládaly a naznačovaly směr, kterým se ubírat. 

Rychle, efektivně a za rozumnou cenu

Dřevostavbu jsme vybrali, protože je rychle postavena a ekonomická. Po množství vyslýchaných příběhů a informací od odborníků jsme zvolili lokální firmu, která nás přesvědčila svým vstřícným přístupem, certifikovaným technickým řešením, propracovanou výrobou v hale i dlouhou tradicí. Velkou roli sehrály termíny a rychlost, se kterou mohla začít realizovat.

Stavba v rukou sehraného týmu

Oříšek byl, když jsme začali zvažovat, jaký chceme dům. Individuální řešení se ukázalo jako velmi zdlouhavé a citelně nákladnější, proto jsme přistoupili na typový dům s úpravou realizován na klíč. Když s odstupem vidíme průběh stavby okolních domů, jsme za toto rozhodnutí velmi vděční. Byl stanoven harmonogram, který byl přesně dodržován a díky němuž jsme věděli, co se kdy bude dělat. (A tak se i dělalo). Nemuseli jsme na stavbě trávit 24 hodin denně. Řemeslníci vždy přišli, naviezli materiál, zrealizovali a zmizely. V únoru se začínalo stavět a právě první den montáže silně mrzlo. Trnuli jsme, co se bude dít, ale ukázalo se, jaké to bylo štěstí. Pozemek byl v té době v podstatě uprostřed polí, bez zpevněných cest, a těžká technika s velkými panely připravenými z výroby by se sem rozbahněném terénem dostávala velmi těžko. 

Úložný prostor – nedostatkové zboží 

V projektu jsme změnili sklon střechy, abychom neměli žádné větší šikminy v druhém patře domu. Nemáme to rádi a nepřijde nám to praktické. Tím jsme ztratili úložný půdní prostor, za který jsme se snažili vymyslet náhradu, ale ta předražovala stavbu nad rámec našich tehdejších možností. Nakonec jsme nevytvořili náhradu žádnou a z dnešního uživatelského hlediska tu opravdu chybí. Sportovní potřeby, kufry a další věci tak nacházejí své místo v garáži vybudované na pozemku dodatečně. Zpětně bychom si na řešení úložného prostoru dali větší pozor. 

Rozhodování o každém detailu 

Výběr prvků na dům v projektové fázi byl dobrodružný. Vše muselo být promyšlené na milimetry a zařazeny do poslední zásuvky. Bylo třeba vybrat vše, od střešních tašek, přes barvy oken, po typ baterií v koupelně. Rozhodnout na základě malého vzorku v kanceláři bylo někdy obtížné, ale v podstatě nic bychom zde neměnily. Cenné pro nás byly rady zkušenějších odborníků – průvodců, kteří nám pomáhali při výběru. Například poradili použít v přízemí na podlahu odolný vinyl a do patra zase na dotek teplejší lino. Mnoho věcí zkrátka člověk bez větších zkušeností neví a pak nemá klíč, podle kterého se může správně rozhodnout. Výhodou dřevostavby je obrovská přesnost. Když ale něco nedomyslel v projektu, později už máte smůlu. Úpravy už jsou komplikovanější. Dnes bychom například chtěli kamerový systém, abychom měli přehled o našem novém psem kamarádovi, když nejsme doma, ale nyní už nechceme do hotového domu zasahovat. To jsou však drobnosti. Převažuje krásný pohodový pocit z bydlení a radost, že všechno šlo tak hladce. Užíváme si blízkost přírody, větší prostor, možnost chodit naboso z obývacího pokoje rovnou na zahradu a celkově úžasný klid. Když se díváme zpět, jít do této zásadní životní změny se rozhodne vyplatilo.

Vířivka: za pár minut v luxusním horké lázni i doma

Vířivka: za pár minut v luxusním horké lázni i doma

Unavený zimní čas s sebou často přináší nutkání někde se pohodlně usadit a relaxovat. Vzít si knížku, uvařit horký čaj, prohřát tělo zkřehlé z nepříznivého počasí. A takovou pohodu si člověk plnohodnotně užije zejména v klidu domova. Mnoho z nás bohužel vnímá jako jedinou formu relaxace velké wellness centra. Variantou, jak si příjemně odpočinout je ale i domácí vířivka. Načež utrácet peníze za wellness a orientovat se podle vymezené otevírací doby? Proč cestovat za něčím, co můžeme mít doma?

Mobilní vířivka

Mobilní vířivka se vejde do domu i bytu, využití najde také na terase či na zahradě. Stačí najít rovnou podlahu, nafouknout vířivku elektrickou pumpou a napustit vodu. Montáž vířivky a zprovoznění zvládne i jeden člověk do deseti minut. Po prvním napuštění se z ní však může těšit celá rodina. Děti se zabaví, rodiče si odpočinou, prarodiče uvolní ztuhlé klouby. A takový romantický koupel ve dvou je určitě lepši ve vířivce než v napuštěné vaně v jádru panelákového bytu.

Mobilní vířivka kombinuje výhody klasických nafukovacích bazénů a luxusních vířivek. Stejně jako vestavěné vířivky disponuje výkonnými tryskami pro masáž celého těla, ale její pořizovací cena je výrazně nižší. Vířivka jako taková pomáhá při různých zdravotních neduhů. Snižuje vysoký krevní tlak, uvolňuje namáhané svaly, rozšiřuje cévy, tlumí bolest a zmírňuje otoky. Také odbourává problémy se špatným spánkem, artritidou a cukrovkou. Eliminuje nadměrný stres a napětí. Jednoduše působí blahodárně na celé tělo a mysl. Kvalitní mobilní vířivky, profesionální přístup při prodeji a příznivé ceny poskytuje Marimex, obchod s dvacetiletou tradicí na českém trhu. Společnost charakterizuje neustálý vývoj pro maximální komfort zákazníků. Pravidelně zdokonalovány technologie přinášejí i pro letošní zimní sezónu něco navíc.

Vyberte si nové bydlení, se kterým budete spokojeni

Vyberte si nové bydlení, se kterým budete spokojeni

Najít si pěkné bydlení není v současnosti obtížné. Horší je to ale v případě získání hypotečního úvěru, bez kterého by většina Čechu nevěděla financovat vlastní bydlení.

Hypoteční úvěr pomáhá dostat se k vlastnímu bydlení. Má to však i své stinné stránky, a to zadlužení se na dlouhá desetiletí.

Pokud si chcete vybrat nové bydlení, se kterým budete spokojeni, držte se těchto pravidel.

Vyberte si lokalitu, která bude nejvíce vyhovovat všem členům rodiny

Při výběru nového bydlení zohledňujte potřeby všech členů rodiny. Lokalita, kterou vyberete, by měla vyhovovat všem členům rodiny. To znamená, že výběr lokality, kde budete bydlet, musí být blízko školy, školky, blízko dětských hřišť, musí být dostupný autobusovou dopravou atd.

Pokud jste mobilní (máte auto), můžete si dovolit i odlehlejší lokality vesnic a měst. Počítejte však s častým vůz dětí do školních a předškolních zařízení.

Pokud si vyberete lokalitu, pak si stačí prohlédnout internetové realitní portály, popřípadě webové stránky realitních kanceláří ve městě a vyfiltrovat si nabídky nemovitostí v dané lokalitě. Pak se už jen stačí ozvat danému realitnímu makléři a následně si dohodnout termín a čas prohlídky.

Nepředělané, předělané nebo holobyty?

Pokud si chcete vybrat nové bydlení, se kterým budete spokojený, kromě lokality si ujasněte, zda chcete předělávku nemovitost, starou nepředělané nemovitost, nebo upřednostníte holobyty. Pokud vás termín zvláště naléhavé, doporučujeme upřednostňovat předělané nemovitosti. Musíte se však smířit s tím, jak je daná místnost zařízená a předělaná.

Častokrát se vyplatí koupit si starou nemovitost a následně máte možnost předělat si ji podle sebe. Máte možnost se při zařizování a rekonstrukcí doslova „vyhrát“.

Pokud hledáte moderní nemovitost mezi nabízenými realitami v Praze, důkladně zvažte, zda se vám vyplatí koupit starou nemovitost a předělat si ji nebo investovat již do předělané.

Pokud si nevíte vybrat, doporučujeme koupi holobytu. Vzhledem k velká poptávka po holobyty, je malá šance, že natrefíte na lukrativní holobyt.