fbpx

Chcete-li vyčnívat z davu, barvu balkonu z toho vynechte. Můžete kvůli tomu skončit u soudu.

O změně barvy fasády rozhodují vlastníci bytů a nebytových prostor nadpoloviční většinou všech hlasů nebo to přenechají na architektů či projektanta.

Někdy se však najdou nespokojení vlastníci, kterým se malba balkonů a lodžií nehodí k starému už léta uskladněnému nábytku na balkoně nebo neladí s barvou květináčů. A tak nastupuje řešení „udělej si sám“ a je nově vymalováno podle představ vlastníka bytu.

Jde však nejen o zásah do celkové estetiky bytovky, ale i do práv ostatních vlastníků bytů, kteří mají nárok na spolurozhodování o barevnosti domu. Podle zákona o vlastnictví bytů a nebytových prostor  patří do společných částí domu jeho základy, střechy, chodby, obvodové zdi, průčelí, vchody, schodiště, společné terasy, podkroví, půdy, vodorovné nosné a izolační konstrukce a svislé nosné konstrukce.

Pojem společné části domu znamená, že stejná práva a povinnosti k nim přísluší i ostatním spoluvlastníkům.

Vlastník, který uskutečňuje v bytě nebo v nebytovém prostoru stavební úpravy (včetně vnější malby) je povinen na výzvu umožnit přístup do bytu nebo nebytového prostoru správci nebo předsedovi z důvodu kontroly, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části domu nebo společná zařízení domu.

Pokud vlastník vstup neumožní, správce nebo předseda je povinen oznámit provádění stavebních úprav bytu nebo nebytového prostoru příslušnému stavebnímu úřadu.

Zákon zakazuje provádět takové úpravy bytu nebo nebytového prostoru, kterými by se měnil vzhled domu, bez souhlasu společenství. Potřebné je tedy dobrozdání od většiny všech vlastníků bytových a nebytových prostor v domě.

Vlastník bytu tedy může ovlivnit barevné řešení fasády domu, tedy i svého balkonu, ale jen účastí na správě domu prostřednictvím hlasování.

Společenství nebo vlastníci bytů mohou požadovat zjednání nápravy, vyžadovat od vlastníka, aby barevnost svého balkonu nebo lodžie uvedl do původního stavu, samozřejmě na jeho náklady, a splnění povinností mohou domáhat i soudní cestou.

Pokud jde o úpravy, kterými se podstatně nemění vzhled stavby, přemalování fasády stačí stavebnímu úřadu ohlásit. Individuální změna barvy, která neladí s ostatními balkony, se považuje za podstatnou změnu barevnosti fasády. Přemalování balkonu v tomto případě podléhá povolení od stavebního úřadu, který s velkou pravděpodobností nedá souhlas na změnu barevnosti pouze malé části fasády domu.