Případů zranění, zničených aut či polámaných střech je stále více. Pokud vám padající sníh ze střechy způsobil poranění či poškodil vaše motorové vozidlo, žádejte odškodnění. Odmítá vám majitel objektu škodu nahradit? Obraťte se na soud.

Za škodu způsobenou pádem sněhu ze střechy je zodpovědný majitel objektu. Jeho povinností je sníh odklidit, a to na vlastní náklady. Při nesplnění povinnosti může majitel objektu dostat pokutu do výše 5 000 Kč. Na střeše či sněhových detektorech proto nevyplatí šetřit. V případě, že majitel upřednostní levnější a podomácku vyrobené zábrany, může za to draze zaplatit. V případě úrazů a škod na cizím majetku se výše odškodnění může vyšplhat velmi vysoko.

Věnujte střechám pozornost

Střechám třeba v zimním období věnovat dostatečnou pozornost. „Aby se předešlo možným poruchám způsobeným extrémním sněhovým zatížením, je důležité dodržovat zásady správného návrhu a realizace střech,“ říká Miroslav Petrech, obchodní ředitel společnosti Icopal. Při návrhu je třeba přihlížet k poloze objektu, tvaru střech a celkové provozu v objektu. „Jiný je návrh střechy v horských oblastech, kde může být dovolen skluz sněhu (třeba však upravit provoz kolem objektu) a jiný je návrh v zastavěném území, kde padající sníh může ohrozit chodce a dopravu,“ říká Ing. Eduard Jařmích, předseda Cechu klempířů Česka. Předejít škodám, které může způsobit sníh, možná prostřednictvím proti sněhové ochrany. Tu podle normy ČSN 73 1901 Navrhování střech navrhuje projektant. Určit zatížení střechy sněhem lze prostřednictvím map sněhových oblastí, kde je pro každou oblast určená odpovídající hodnota zjištěná na základě dlouholetých výpočtů. Na většině území dosahuje zatížení vlivem váhy hodnoty nad 100 kg / m2 , v horských oblastech je hodnota zatížení 200 kg / m 2 .

Šikmé střechy potřebují protisněhovou ochranu

Protisněhová ochrana je nezbytnou součástí šikmých střech. Podle vyhlášky ministerstva životního prostředí č. 183/2006 musí mít šikmá střecha stavby se sklonem střešních rovin strmějším než 25 ° zachytávač sesouvajícího sněhu. V současnosti existuje několik druhů sněhových zachytávačů. Osvědčily se zejména zábrany umístěné a rovnoměrně rozloženy po celém povrchu střechy. „Vhodné je kombinovat liniové sněholamy s bodovými, které tvoří protisněhové tašky a háky. Liniové zachytávače sněhu mohou v některých případech vytvářet velké návaly sněhu, které mohou přetížit lokálně krytinu a následně ji i poškodit, „říká Eduard Jařmích. Důraz je třeba klást zejména na místa s největším rizikem poškození (střešní okna, vikýře apod.). V případě, že sněholamy na střechu neumístíme může sesouvající sníh poškodit střešní prostupy, strhnout střešní žlaby či poškodit střešní krytinu u okapu. Doporučuje se také upevnění žlabů a svodů dimenzovat na hmotnost sněhu. V případě, že je střecha nesprávně konstrukčně řešena, může při velkém množství sněhu a jeho hromadění na okrajích střechy docházet i k zatékání vody do vnitřních prostor.

Pravidelná kontrola a údržba plochých střech

Ploché střechy jsou z hlediska sněhové zábrany a padání sněhu ze střechy, bezproblémové. Díky nízkému sklonu těchto střech je hrozba menší, dokonce minimální. Na druhé straně, u plochých střechách se zvyšuje zejména riziko probořením v důsledku sněhové zátěže, případně zatečení střechy při tání sněhu na jaře. „Pokud se však navrhne vhodný tvar střechy bez vysokých atik a střešních nástaveb, pak je omezená i výška sněhové vrstvy na plochých střechách. Těmito opatřeními bráníme ukládání sněhu na ploché střeše, „říká Eduard Jařmích.

Zima a sníh dokáží střechu a její skladbu pořádně prověřit. Především před a po zimním období třeba ploché střeše věnovat náležitou pozornost. Střídavým táním sněhu přes den a jeho zamrzáním v průběhu noci totiž dochází ke vzniku ledové masy. Při jejím pohybu mohou vzniknout na ploché střeše lokální poruchy, které je třeba v pravý čas odstranit a zabránit tak zatékání. V případě, že sníh přece střechu poškodí, je nutné přejít k okamžité rekonstrukci. Na opravu ploché střechy lze použít asfaltové pásy, plastové fólie a hydroizolační fólie na bázi kopolymerů, polyolefinů a asfaltů. „Vhodnými materiály na rekonstrukci plochých střech jsou modifikované asfaltové pásy s hřebenovým profilem. Jejich výhodou je možnost opracování v náročnějších klimatických podmínkách, ale i nižší spotřebou plynu a vyšší úsporou času při natavení v porovnání se standardními pásy s hladkým spodním povrchem, „říká Miroslav Petrech. Rekonstruovat plochou střechu však možná i prostřednictvím termoplastických fólií. Při kladení fólií nelze zapomínat na zásadu oddělení fólie od ostatních vrstev geotextilií a zabránění jejího styku s asfaltovými pásy či polystyrenem.

Na účinky sněhu však třeba pamatovat už před samotnou realizací střechy. Vyšší počáteční náklady na protisněhové opatření se vám v budoucnu určitě vrátí.